Hoe gaat het nu met het windplatform?

27 december 2019

In oktober zijn wij samen met de gemeente en de Natuur- en Milieufederatie gestart met het Windplatform. Onder deze noemer verkennen we de haalbaarheid van windenergie in de gemeente Groningen. Gedurende de verkenning - van oktober 2019 t/m maart 2020 - worden verschillende contactmomenten met omwonenden georganiseerd in de vorm van bewonersbijeenkomsten, klankbordgroepen en een excursie. De uitkomsten worden in maart gepresenteerd in de vorm van een rapport aan de gemeenteraad.

Actieve rol omwonenden in verkenning
Na de start van het Windplatform in oktober zijn omwonenden van Roodehaan/Stainkoel’n en Westpoort uitgenodigd om mee te praten, -denken en -doen in de verkenning. In beide gebieden zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd en klankbordgroepen geformeerd. Deze groepen van actieve bewoners onderzoeken de vragen die de verkenning oproept bij omwonenden. In Roodehaan heeft de groep zich opgesplitst in werkgroepen rondom de thema’s business case, ecologie en inpassing het landschap. In Westpoort zijn expert uitgenodigd naar aanleiding van zorgen over het geluid van windmolens en de effecten op de gezondheid om uitleg te geven. De GGD heeft een presentatie verzorgd over de effecten op gezondheid en Pondera heeft een toelichting gegeven over het geluid en de slagschaduw van windmolens. In december is er een excursie georganiseerd naar het windpark Eemshaven. Zo’n 25 omwonenden zijn met de bus naar de Eemshaven gereden om daar naast de windmolens en op 500 en 1000 meter afstand naar het geluid te luisteren. Ook zijn ze in gesprek gegaan met bewoners van Oudeschip, die hun ervaringen met de komst van windmolens hebben gedeeld.

 

Van Verkenning naar rapport voor de gemeenteraad
In het eerste kwartaal van 2020 wordt de verkenning voortgezet. Er volgen nog twee informatiebijeenkomsten en een aantal sessies van de klankbordgroepen. Naast het beantwoorden van de vragen vanuit de beide gebieden zal ook het rapport aan de gemeenteraad centraal staan. In de informatiebijeenkomsten op 11 en 12 maart wordt het definitieve rapport gepresenteerd dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De raad beslist op basis van dit rapport over het vervolg.