Verkenning Windplatform van start

2 oktober 2019

Het Windplatform is een feit! Daarmee start een gezamenlijke verkenning van Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie en gemeente Groningen naar de haalbaarheid van windenergie rondom de stad. Op basis van eerder onderzoek – dat naast technisch onderzoek over de haalbaarheid ook bestaat uit input van Groningers - worden in eerste instantie de mogelijkheden in de gebieden Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n verkend. Belangrijk voor Grunneger Power is dat deze verkenning samen met de omgeving wordt opgepakt en dat er nog niets is vastgelegd. Wat we willen, hoe we het willen organiseren, alles staat nog ter discussie. Direct omwonenden zijn persoonlijk uitgenodigd om aan te sluiten bij de verkenning. Lees hier het persbericht van het Windplatform.

Waarom wind?
Met alleen zon komen we er niet. Als we van het gas af willen, dan moéten we andere vormen van energiewinning gaan verkennen. Windenergie is wat ons betreft een belangrijke bron van duurzame energie en noodzakelijk in de transitie naar een energie-neutrale stad. Wind vult zon goed aan. Wind waait ook ’s nachts en in windstille periodes is er vaak zon. Windmolens leveren duurzame energie tegen een acceptabele prijs, waarbij de omringende grond nog andere functies kan vervullen. Ze leveren bovendien maximaal energie op de momenten dat die het meest nodig is: in koude en donkere periodes.

Waarom moet dit nu? Waarom in Groningen?
Juist in Groningen is de verkenning naar windenergie relevant. Na alles wat we hier hebben meegemaakt met de gaswinning is één ding duidelijk geworden: het moet anders! We gaan daarom samen met de omgeving verkennen wat de alternatieven zijn.

Wat is de rol van Grunneger Power?
Als grootste energiecoöperatie van Noord-Nederland zetten wij ons in voor de realisatie van duurzame energieprojecten waarbij Groningers zelf eigenaar zijn. Het belang van de omgeving (omwonenden én biodiversiteit) staat voorop. Voor GP is het essentieel dat het proces om te komen tot windenergie op een open, transparante en gelijkwaardige manier wordt vormgegeven. Wij staan voor energie-autonomie, waarin burgers weer regie krijgen over eigen energie. We zien deze verkenning als kans om met elkaar te ontdekken wat we willen en hoe we dat gezamenlijk gaan organiseren. GP wil haar leden niet alleen consument laten zijn, maar ook producent: actieve burgers, die zelf meedoen en zelf energie besparen en helpen opwekken.

Eerder ontwikkelden samen met onze leden het ‘Standpunt Grootschalige Windenergie’. Dit standpunt verwoordt onze visie op de noodzaak van en de voorwaarden voor windenergie in de stad Groningen. Wij vinden het belangrijk om onder deze voorwaarden mee te doen in een verkenning rondom windenergie. De visie van onze leden blijft in dit alles leidend.

Lees meer over het Windplatform op: www.windplatformgroningen.nl.