Onze zienswijze op het concept Beleidskader Zonneparken

25 januari 2021

De Gemeente Groningen heeft het concept Beleidskader Zonneparken gepubliceerd voor inspraak. Grunneger Power heeft - met input vanuit onze leden en de energie initiatieven in de Regiotafel - een reactie daarop gegeven middels een zienswijze. Deze zienswijze delen we hieronder.

Samenvattend hebben we de gemeente Groningen gevraagd om het proces van het betrekken van de belanghebbenden opnieuw vorm te geven en de inwoners van de gehele gemeente mee te nemen in het proces en snel met een helder beleidskader te komen met betrekking tot zon op daken of parkeerterreinen.


Groningen, 21-01-2021

Aan College van burgemeester en wethouders van Groningen
t.a.v. burgemeester de heer K. Schuiling,
wethouder energietransitie de heer P. Broeksma,

Betreft: concept Beleidskader Zonneparken

Geacht College,

Naar aanleiding van de publicatie concept Beleidskader Zonneparken (17 november 2020, versie voor inspraak en de informatieavond van 14 januari jl. hebben wij als energie coöperatie Grunneger Power een aantal punten die we willen indienen als zienswijze op dit concept Beleidskader Zonneparken. 

Samenvattend willen we de gemeente meegeven dat het goed is dat er nu beleid is en dat het in de basis een goede nota is. Maar wij adviseren om het proces van het betrekken van de belanghebbenden rondom de aangewezen zoekgebieden opnieuw vorm te geven en de inwoners van de gehele gemeente mee te nemen in het proces, meer bottum-up dan top-down. Tevens missen wij een helder beleidskader met betrekking tot zon op daken of andere zaken zoals parkeerplaatsen.

Puntsgewijs willen wij u de volgende inzichten meegeven. 

 1. Met betrekking tot algemene communicatie rondom het beleid.
 • Wij zouden graag zien dat de communicatie rondom het concept beleidsplan met de omgeving rondom de zoekgebieden wordt besproken. Het is op de bijeenkomst duidelijk geworden dat de omgeving zich onvoldoende betrokken voelt en qua proces en inhoud niet synchroon loopt met de plannen van de gemeente. Daarmee is de stap ‘mee-weten’ overgeslagen waardoor ‘mee-denken’ en ‘mee-beslissen’ niet mogelijk lijkt. Dit zorgt voor weerstand bij de bewoners. 
 • Het werd wel duidelijk dat veel organisaties de energietransitie een belangrijk onderwerp vinden en dat ze de noodzaak ook inzien. Ons voorstel is om de komende periode het proces te vertragen en de belanghebbende rondom de groene zoekgebieden een duidelijke rol te geven in het proces voordat het beleidskader definitief wordt gemaakt. 
 1. Met betrekking tot de groene gebieden en de gepubliceerde kaart 
 • Voor ons en de bewoners van het gebied is het niet helder waar deze zoekgebieden precies liggen op de kaart. Ook door natuurorganisaties op de inspraakavond werd aangegeven dat er met hen niet goed is afgestemd en sommige groene gebieden in kwetsbare natuurgebieden liggen. Wij zouden graag zien dat de gemeente dit afstemt met de natuurorganisaties 
 • De gepubliceerde kaart is op lage resolutie, hierdoor zijn de grenzen van het zoekgebied niet helder en zorgen voor verwarring. Het is niet duidelijk wat nu de kwetsbare gebieden zijn in de regio. Deze staan niet als zodanig op de kaart aangegeven.
 1. Met betrekking tot punt 2.6 in het concept beleidsplan
 • Is het huidige gebruik relatief eenzijdig met weinig natuurwaarden? Is er sprake van een relatief intensief gebruik, zoals bijvoorbeeld een festivalterrein, een intensief gebruikte landbouw akker of een monofunctioneel productie-grasland? Dan is er vrijwel altijd goede kans op verbetering. Er is op dit type veelal sprake van verdroging, verdichting, verzuring, vermesting, verstoring, gebruik van landbouwgif en eenzijdige vegetatie waar veel gemaaid, gereden of geoogst wordt. Met de aanleg van een zonnepark kunnen in het ontwerp oplossingen gevonden worden die de ecologie en biodiversiteit verbeteren.
 • In dit soort situaties pleit Grunneger Power voor een verplichting om de ecologie en biodiversiteit te verbeteren ten opzichte van de 0-meting, met het meenemen van de laatste inzichten in het werkveld. 
 1. Met betrekking tot de vastgestelde grens van kleine zonneparken van 10 ha
 • De vastgestelde grens van 10 ha geeft veel discussie op de informatieavond. Hoewel het duidelijk kan zijn gezien de gestelde landschappelijke voorwaarden dat op de aangewezen gebieden een zonnepark van 10 ha een lastige opgave zal zijn, vooral in de zuidelijke zoekgebieden. De zorg met betrekking tot de grootte ligt ook vooral bij het oostelijk deel van de gemeente rondom Ten Boer waar de druk op het landschap voelbaar is.
 • Het is voor te stellen dat kleinere zonneparken (kleiner dan 10 ha) beter inpasbaarder zijn in de leefomgeving. Bewoners hebben dan zelf ook afwegingen te maken als ze collectief initiatief willen nemen. Waarbij lokale opwek een onderdeel is het verduurzamen van hun dorp of kern. 
 • Het risico is echter dat als de grens van “kleine zonneparken naar beneden gaat de commerciële niet participatieve ontwikkelaars de kans grijpen om in deze gebieden te gaan “shoppen” naar te ontwikkelen grond om de “grotere kleine parken” te ontwikkelen. 
 • Ons advies is om helder te communiceren dat parken tussen de 5 en 10 ha minder gewenst zijn en aan strenge landschappelijke toets worden onderworpen.
 1. Met betrekking tot punt 5.1 Ad1. lokaal eigendom
 • Als Grunneger Power zouden wij graag zien dat de grens van het lokaal eigenaarschap naar boven wordt bijgesteld richting minimaal 75% (bij voorkeur 100%) voor de kleine parken. 
 • De reden hiertoe is dat indien er lokaal ontwikkeld zou mogen worden, dit coöperatief of collectief kan. De rol van marktpartijen is dan die van bouwer van het zonnepark en niet die van speculant en/of investeerder in grondposities.
 • Het op te richten gemeentelijk Energietransitiefonds zou dan indien nodig hulp dienen te bieden bij de financiering. 
 1. Met betrekking tot punt 5.1 Ad2. sociaal eigendom
 • Met betrekking tot het inbrengen van de verdiensten uit de grote zonneparken in een Energietransitiefonds adviseren wij dat ook lokale Energiecoöperaties betrokken worden bij zowel de afwegingen en de totstandkoming van deze parken als de besteding van het fonds.

Wij wensen u succes met het verwerken van alle zienswijzen en zijn vanzelfsprekend bereid om mee te blijven denken op de inhoud en in het proces.

Met vriendelijke groet,

Gert van den Bremen
Voorzitter

Steven Volkers
Directeur